header
 
einde einde einde einde
 
Home

Missie & visie met inbegrip van de BELEIDSOPTIES (*) 2012-2015

Als nascholingsdienst werkt PEDIC vanuit christelijke levensbeschouwing aan zijn opdracht nauw samen met de andere diensten van het onderwijsvicariaat: de pedagogische begeleiding, de godsdienstinspectie, de dienst schoolbesturen en de dienst voor administratie, personeel, financies en logistiek. (1)

 

De dienst nascholing werkt vanuit evangelische grondslag in zijn vormingsaanbod aan een gedifferentieerde aanpak en met brede zorg voor iedereen in de lerende organisatie. De nascholingsdienst legt de focus op pedagogisch didactische vormingen, maar wil zich ook in nauwe samenwerking met godsdienstinspectie en pedagogische begeleiding toeleggen op de ontwikkeling van een vormingsaanbod dat zich richt op spiritualiteit en levensbeschouwelijke verdieping van leerkrachten, directies en scholen. (2)

De nascholingsdienst besteedt dagelijks in het centrum bijzondere aandacht aan vriendelijk onthaal, zorg voor goede dienstverlening en pastorale inspiratie voor onderwijsmensen door de aankleding van het centrum te verzorgen vanuit de maandelijkse inspiratiebron Leeftocht van pastoraal@vsko.be.  

 

Het vormingsconcept PEDIC biedt vakdidactische vormingen voor verschillende leergebieden en vakken en gaat daarbij uit van de fundamenten brede zorg, ICT en muzisch werken. De vormingen beogen gunstige effecten op de professionele ontwikkeling van de individuele leerkracht en van de scholen(gemeenschap) met gunstige gevolgen voor de leerlingen. (3) Samen met de pedagogische begeleidingsdienst/godsdienstinspectie ontwikkelt PEDIC initiatieven om scholen(gemeenschappen) te ondersteunen in het voeren van een nascholingsbeleid dat leraren, op korte, middellange en lange termijn, voldoende  kansen biedt om te werken aan professionele ontwikkeling. (4)

De nascholingsdienst concretiseert en organiseert vormingsinitiatieven die op aansturing van de begeleiders kunnen worden aangereikt aan directies, klasleraren en andere medewerkers zoals kinderverzorgsters, zorgleerkrachten, paramedici, muzocoaches, leerlingenbegeleiders, ondersteunend personeel, middenkader,… waarmee zij hun deskundigheid kunnen verbreden en verdiepen. De nascholingsdienst spreekt met de pedagogische begeleiding over de aanpak en over de impact van die vormingen zodat verdere opvolging door begeleiding in het ontwikkelingsproces van leraren en scholen zo optimaal mogelijk kan worden opgenomen.

Als innovatief vormingscentrum voor onderwijs werkt PEDIC met deskundige nascholers en voordrachthouders aan een kwaliteitsvol vormingsaanbod voor zowel gewoon als buitengewoon basis- en secundair onderwijs. (5) De nascholingen zijn uitdrukkelijk gebaseerd op de leerplannen en visiedocumenten van het katholiek onderwijs.
PEDIC biedt enerzijds individuele vormingen aan en anderzijds, op vraag van de scholen ook nascholingen voor teams en/of vakgroepen.

Met zijn vormingsaanbod wil PEDIC ook inspelen op onderwijsevoluties, overheidsprioriteiten en prioriteiten van de eigen onderwijskoepel VSKO. (6) De nascholingsdienst werkt daarvoor samen met de andere regionale nascholingscentra en met de DNI en de andere centrale diensten van het VSKO. (7)

De dienst wil eveneens nauwer trachten samen te werken met de katholieke hogescholen in het bisdom Gent en tracht ook netwerken uit te bouwen met andere vormingsinstanties. (8) De dienst wil zijn aanbod verrijken door netwerking met verschillende instanties die ook met vorming van volwassenen bezig zijn zoals de CVO’s, het CLB,  de vormingsdienst van het bisdom, het HDGI en diverse organisaties uit het vrije marktcircuit.

 

PEDIC werkt aan kwaliteitsvolle interne processen en aan optimale communicatie met de eindgebruiker van zijn vormingsinitiatieven. (9) Zowel de individuele als de teamgerichte nascholingen, kunnen door iedereen worden geraadpleegd op www.pedic.be en worden aan scholen(gemeenschappen) binnen het bisdom Gent ook ter beschikking gesteld in gedrukte brochures en affiches. De individuele nascholingen vinden meestal plaats in het nascholingscentrum zelf en staan open voor iedereen die er gebruik wil van maken. Teamnascholingen op vraag van de scholen(gemeenschap) richten zich op de eerste plaats naar de katholieke scholen van het bisdom Gent en vinden altijd plaats op de school zelf of in één van de scholen van de scholengemeenschap.

Voor de bijsturing van nascholingsinitiatieven gaat de dienst onder meer uit van de feedback die deelnemers noteren op evaluatiedocumenten. Voor de inhoudelijke ontwikkeling en planning van vormingsinitiatieven wordt er, naast het gestructureerd intern overleg met eigen nascholers en externe voordrachthouders, gericht gewerkt aan formeel overleg met representatieve vertegenwoordigers van de pedagogische begeleidingsdienst, de godsdienstinspectie en de schoolbesturen. Zij hebben vanuit hun specifieke opdracht immers een directe toegang tot de scholen en werken met hen mee aan nascholingsprioriteiten binnen het nascholingsplan van de school. De diocesane pedagogische begeleiding stuurt de nascholing mee aan en reikt initiatieven aan die in de diocesane nascholingsdienst voor handen zijn of kunnen worden ontwikkeld. Er wordt bovendien formeel inhoudelijk overleg opgezet met de eindgebruikers in diverse denktanks zoals bijvoorbeeld stuurgroepen waarin leerkrachten zijn vertegenwoordigd, resonantiegroepen waarin naast directies ook andere doelgroepen kunnen meespreken.

 

Naast de opleidingen die door de verschillende nascholers en voordrachthouders worden gegeven, wil het nascholingscentrum ook een ondersteunende draaischijf zijn voor uitwisseling, reflectie en open professionalisering op vrij initiatief. Daartoe biedt de dienst in het Open Leercentrum en in de ergonomische klas kansen door er alle belangrijke Vlaamse educatieve uitgevers uit te dagen om hun meest recente publicaties ter inzage en ter vergelijking aan te bieden in een omgeving waar het werk zowel gedrukt als op digitale dragers kan worden verkend. (10) Het nascholingscentrum tracht zich logistiek verder te omkaderen om innovatieve projecten mogelijk te maken. (11)